Ferralla


Fabricació:

  • Oficina tècnica per a especejaments informatitzada amb programa propi. Anàlisis i estudi de projectes, obres singulars, etc.
  • Gestió de producció en línia amb màquines automàtiques de tall i plegat de barra i rull.
  • Traçabilitat garantida mitjançat l’aplicació dels segells Aenor i Ferraplus.

Serveis:

  • Elaboració d’acer corrugat en instal·lació fixa per a elements de formigó armat, pretesat i posttesat.
  • Muntatge de tot tipus d’armadures electrosoldades, pilots, pantalles, bigues, pilars, malles especials.
  • Especialitzats en la confecció d’armadures per elements prefabricats de qualsevol àmbit (industrial, arquitectònic,…)
  • Tall i plegat de malla.
  • Col·locació de ferralla en obra amb personal propi.
  • Logística mitjançant transport a obra en camions auto grua i trailer.